Snaptun Lokalråd
Generalforsamling 2024
torsdag den 23. maj 2024 kl. 19:00

Hermed dagsorden med indkomne forslag:

1. Valg af dirigent

2. Snaptun Lokalråds beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter. Se forslag efter dagsorden.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Kar-Erik Henriksen – modtager genvalg
Helle Obenhausen Mortensen – modtager ikke genvalg
Marianne Seeberg – modtager ikke genvalg
Kim Eged Poulsen – modtager genvalg

6. Valg af suppleanter
På valg er:
Birgit Hald – modtager genvalg
Gine Binder – modtager ikke genvalg

7. Valg af revisor
På valg er
Britta Henriksen – modtager genvalg

8. Valg af revisorsuppleant
På valg er
Marie Hede – modtager genvalg

9. Eventuelt

Ændringsforslag til vedtægter.

Nuværende tekst:
§ 4 Behandling af forslag:
§4.1 Forslag, der ønskes behandlet i Snaptun Lokalråd, skal være formanden i hænde senest 8 dage før et mødes afholdelse.

Alle afgørelser, der kræver afstemning, afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme.

Ændringsforslag:
§ 4 Behandling af forslag:
§4.1 Forslag, der ønskes behandlet i Snaptun Lokalråd, skal sendes til lokalraadet@snaptun.dk senest 8 dage inden mødets afholdelse.

Alle afgørelser, der kræver afstemning, afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed har et af bestyrelsen på forhånd valgt bestyrelsesmedlem den udslagsgivende stemme. Denne person vælges umiddelbart efter generalforsamlingen og for et år ad gangen.

Nuværende tekst:
§ 5 Generalforsamling:
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal skriftligt være tilgængelig ved generalforsamlingen.

Ændringsforslag:
§ 5 Generalforsamling;
Forslag skal sendes til fællesmail lokalraadet@snaptun.dk senest 8 dage inden mødets afholdelse

Oplæg til Generalforsamlingen.
Brug af lyspenge.

Lokalrådet foreslår – og ønsker Generalforsamlingens godkendelse af – at der samlet kan frigives op til 25.000 kr  til gode forslag/ønsker fra borgerne. Et evt. tilskud fra Lyspengepuljen skal ske i enighed mellem ansøgeren og Lokalrådet.

Disponering af beløb skal altid være til et formål, der kommer borgerne i Snaptun til gode og som flest mulig får glæde af enten direkte eller indirekte.