Økonomi

Det er klart tilkendegivet at den vælgende forsamling at der ikke skal opkræves kontingent, men at foreningen skal drives af kommunal tilskud samt overskud fra forskellige arrangementer.
Salg af reklamer på forenings hjemmeside, skal ligeledes være med til at drive SL.
Der kan altid stilles spørgsmål til Regnskabet, som årligt bliver præsenteret på generalforsamlingen.

Vedtægt for Lokalrådet for Snaptun og omegn PDF-udgave

Foreningens navn er Lokalrådet for Snaptun og omegn, kaldet Snaptun Lokalråd.
§ 1 Lokalrådets formål og opgaver:

§ 1.1 Snaptun Lokalråd er upolitisk.

§ 1.2 Snaptun Lokalråd skal være i dialog med kommunen og andre offentlige myndigheder, når der skal tages generelle sager op af interesse og betydning for lokalområdets udvikling.

§ 1.3 Snaptun Lokalråd skal holde en tæt kontakt med administration og politikere i Hedensted Kommune samt arbejde i det ’Det fælles landdistriktsråd’.

§ 1.4. Snaptun Lokalråd skal endvidere kunne varetage borgernes interesser ved henvendelse til såvel offentlige myndigheder som til andre foreninger og institutioner.

§ 2 Alle personer over 18 år med tilknytning til Snaptun Lokalråds område – enten som beboere eller som repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder med domicil i området, er valgbare og har valgret til Snaptun Lokalråd. Snaptun Lokalråd skal mindst bestå af 4 personer med folkeregisteradresse i Snaptun Lokalråds område.

§ 3 Snaptun Lokalråds ledelse:
§ 3.1 Snaptun Lokalråd vælges på den ordinære generalforsamling, som finder sted hvert år inden udgangen af maj måned.
Snaptun Lokalråd består af op til 7 medlemmer og en første samt en anden suppleant, der vælges ved almindeligt stemmeflertal.
Suppleanterne har møde- og taleret, men ikke stemmeret på lokalrådsmøderne.
Valg til Snaptun Lokalråd gælder for en 2-årig periode. I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige 3.
Suppleanternes valg er gældende for 1 år.
Intet bestyrelsesmedlem kan være medlem af bestyrelsen for andre lokalråd.
Bestyrelsens sammensætning meddeles Hedensted Kommune og Snaptun Lokalråds Bankforbindelse.
§ 3.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med
1.Kontaktadministrator
2.Kasserer
3.Sekretær

§ 4 Behandling af forslag:
§4.1 Forslag, der ønskes behandlet i Snaptun Lokalråd, skal være formanden i hænde senest 8 dage før et mødes afholdelse.
Alle afgørelser, der kræver afstemning, afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme.
Der skal føres beslutningsreferat, som er offentlig tilgængeligt.

§ 4.2 Snaptun Lokalråds møder er normalt åbne.
Snaptun Lokalråd indkalder til borgermøde, når dette skønnes at være aktuelt eller hvis 20 valgbare personer jfr. definitionen i § 2 ønsker det. Alle borgere i lokalområdet har adgang til mødet.

§ 5 Generalforsamling:
§ 5.1 Snaptun Lokalråd indkalder til generalforsamling i årets 2. kvartal med mindst 14 dages varsel på Snaptun Lokalråds hjemmeside, husstands omdeling og i infoskabet på Snaptun Havn og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Snaptun Lokalråds beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal skriftligt være tilgængelig ved generalforsamlingen.
Der føres beslutningsreferat og dette offentliggøres.
§ 5.2 Hvis Snaptun Lokalråd eller mindst 20 valgbare personer jfr. definitionen i § 2 ønsker en ekstraordinær generalforsamling og kan begrunde dette ønske, indkaldes med 14 dages varsel.
§ 5.3 På generalforsamlinger kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
§ 5.4 Kandidater, der ikke kan være tilstede ved afstemninger, kan vælges såfremt skriftlig fuldmagt er givet til Snaptun Lokalråd.

§ 6 Økonomi og ansvar:
§6.1 Medlemmer af Snaptun Lokalråd hæfter ikke personligt. Snaptun Lokalråd hæfter kun for forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.
§ 6.2 Regnskabsåret er fra 1. maj til 30. april. Regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 7 Tegningsregler:
§ 7.1Snaptun Lokalråd tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening hvoraf den ene person til enhver tid vil være den fungerende kasserer. 
§ 7.2 Snaptun Lokalråd kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver. Disse ad hoc udvalg har ikke tegningsret, men fremsender forslag til Snaptun Lokalråd til afgørelse.

§ 8 Vedtægtsændringer/ophør:
§ 8.1 Vedtægtsændringer vedtages på ordinær generalforsamling med minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede og fremsendes efterfølgende til Hedensted Kommune.
Snaptun Lokalråds ophør vedtages på generalforsamlingen af minimum 2/3 del af de tilstedeværende stemmeberettigede.
Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel. Denne er under alle omstændigheder beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.

Ved en eventuel nedlæggelse af Snaptun Lokalråd, anvendes rådets formue til almennyttige tiltag i lokalområdet, administreret af Hedensted Kommune.

Snaptun, den 31. maj 2023

Karl-Erik Henriksen, Tommy Christensen, Vibeke Gjendem, Marianne Seeberg,

Lotte Offenbach Clausen, Helle Oberhausen Mortensen, Kim Eged Poulsen.

Dirigent Bente K Petersen.