I forlængelse af indkaldelse til Snaptun Lokalråd Generalforsamling 2023 onsdag den 31. maj 2023 kl. 19:00,
fremsendes hermed dagsorden med indkomne forslag:

1. Valg af dirigent
2. Snaptun Lokalråds beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter. Se forslag efter dagsorden.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Vibeke Gjendem – modtager genvalg
Lotte Offenbach Clausen – modtager genvalg
Tommy Christensen – modtager genvalg
6. Valg af suppleanter
På valg er:
Birgit Hald – modtager genvalg
Bent Due Christensen – modtager ikke genvalg
7. Valg af revisor
På valg er
Britta Henriksen – modtager genvalg
8. Valg af revisorsuppleant
På valg er
Marie Hede – modtager genvalg
9. Eventuelt

Ændringsforslag til vedtægter.

Nuværende tekst:
§ 2 Alle personer over 18 år med tilknytning til Snaptun Lokalråds område – enten som beboere eller som repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder med domicil i området, er valgbare og har valgret til Snaptun Lokalråd. Snaptun Lokalråd skal mindst bestå af 4 personer med folkeregisteradresse i Snaptun Lokalråds område.

Ændringsforslag:
§ 2 Alle personer over 18 år med tilknytning til Snaptun Lokalråds område – enten som beboere, sommerhus/fritidshus ejere eller som repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder med domicil i området, er valgbare og har valgret til Snaptun Lokalråd. Snaptun Lokalråd skal mindst bestå af 4 personer med folkeregisteradresse i Snaptun Lokalråds område.
————————–

Nuværende tekst:
§ 3.1 Snaptun Lokalråd vælges på den ordinære generalforsamling, som finder sted hvert år inden udgangen af maj måned.
Snaptun Lokalråd består af op til 7 medlemmer og en første samt en anden suppleant, der vælges ved almindeligt stemmeflertal.
Suppleanterne har møde- og taleret, men ikke stemmeret på lokalrådsmøderne.
Valg til Snaptun Lokalråd gælder for en 2-årig periode. I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige 3.

Suppleanternes valg er gældende for 1 år.
Intet bestyrelsesmedlem kan være medlem af bestyrelsen for andre lokalråd.
Bestyrelsens sammensætning meddeles Hedensted Kommune.

Ændringsforslag:
§ 3.1 Snaptun Lokalråd vælges på den ordinære generalforsamling, som finder sted hvert år inden udgangen af maj måned.
Snaptun Lokalråd består af op til 7 medlemmer og en første samt en anden suppleant, der vælges ved almindeligt stemmeflertal.
Suppleanterne har møde- og taleret, men ikke stemmeret på lokalrådsmøderne.
Valg til Snaptun Lokalråd gælder for en 2-årig periode. I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige 3.

Suppleanternes valg er gældende for 1 år.
Intet bestyrelsesmedlem kan være medlem af bestyrelsen for andre lokalråd.
Bestyrelsens sammensætning meddeles Hedensted Kommune og Snaptun Lokalråds Bankforbindelse.
———————-

Nuværende tekst:
§ 3.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Med
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Sekretær

Ændringsforslag:
§ 3.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Med
1. Kontaktadministrator
2. Kasserer
3. Sekretær
———————

Nuværende Tekst:
§ 7.1 Formanden og et lokalrådsmedlem tegner i forening Snaptun Lokalråd.

Ændringsforslag:
§ 7.1 Snaptun Lokalråd tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening hvoraf den ene person til enhver tid vil være den fungerende kasserer. .
———————

Nuværende tekst:
§ 5.2 Hvis Snaptun Lokalråd eller mindst 20 valgbare personer jfr. definitionen i § 2 ønsker en ekstraordinær generalforsamling og kan begrunde dette ønske, indkaldes med 14 dages varsel.

Ændringsforslag:
§ 5.2 Hvis Snaptun Lokalråd eller mindst 20 valgbare personer jfr. definitionen i § 2 ønsker en ekstraordinær generalforsamling og kan begrunde dette ønske, indkaldes med 14 dages varsel. Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling kan vedtages med alm. flertal
——————

Nuværende tekst:
§ 8.1 Vedtægtsændringer vedtages på ordinær generalforsamling med minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede og fremsendes efterfølgende til Hedensted Kommune.
Snaptun Lokalråds ophør vedtages på generalforsamlingen af minimum 2/3 del af de tilstedeværende stemmeberettigede.
Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel. Denne er under alle omstændigheder beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.

Ændringsforslag:
§ 8.1 Vedtægtsændringer vedtages på ordinær generalforsamling med minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede og fremsendes efterfølgende til Hedensted Kommune og Snaptun Lokalråds Bankforbindelse.
Snaptun Lokalråds ophør vedtages på generalforsamlingen af minimum 2/3 del af de tilstedeværende stemmeberettigede.
Flg. tekst slettes: Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel. Denne er under alle omstændigheder beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.